กิจกรรมนักศึกษา

การเรียนรู้ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังอันสำคัญของประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนรู้นอกห้องเรียน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ซึ่งจะได้ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม

Cpr.E UNIX Boot Camp 2019หลักสูตรวิศวกรรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะมีความก้าวหน้าเติบโตเป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ในการจัดการศึกษาและวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นเลิศ มุ่งสู่ความเป็นเลิศดังกล่าวโดยเน้นการเรียนรู้ และวิจัยในสหสาขาวิชา เพื่อให้สามารถสั่งสมความเข้าใจเทคโนโลยีที่มีผลกระทบของต่อสังคม ให้การศึกษากับบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ ที่เป็นผู้นำในสังคม เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีความศักยภาพในการแก้ปัญหาที่มีความยากและซับซ้อน

Cpr.E Python Boot Camp 2017

การแข่งขัน Hackathon ด้านการเรียนรู้เชิงลึก

สรรสาระ@สาละวิน 7.0วิศวกรรมศาสตร์เป็นวิชาชีพที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติ หลักสูตรวิศวกรรรมคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นในการพัฒนาบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงานตามวิชาชีพ เสริมสร้างคุณภาพบัณฑิตของภาควิชาคือการกระตุ้นการเรียนรู้ผ่านกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา (Community Induced Learning Environment)การจัดการศึกษาในปีการศึกษาหน้า มีกิจกรรมหลากหลายรอท่านอยู่ พร้อมการเกื้อกูลการเรียนรู้เชิงวิชาการอย่างแน่นปึก ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ทางทฤษฏีและปฏิบัติอย่างเข้มแข็งตามความมุ่งมั่นของคณาจารย์

ทัศนศึกษาแก่งหินเพิง