ห้องปฏิบัติการ

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย

นักศึกษาได้ฝึกการติดตั้งและปรับแต่งระบบเครือข่ายด้วยอุปกรณ์ที่ใช้จริงในอุตสาหกรรม ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงและสามารถนำไปประยุคน์ใช้กับงานในอนาคต

อุปกรณ์ที่มีนั้น ได้รับการสนันสนุนจากหลายภาคส่วน ซึ่งจะเห็นว่ามีจำนวนมากพอต่อนักศึกษา ทำให้นักศึกษาสามารถได้ฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคล
Computer Networks Lab

ห้องปฏิบัติการซอฟต์แวร์

การวิเคาระห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้เข้ามามีบทบาททางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งการที่นักศึกษา ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและประโยชน์ของการใช้วิธีทางสถิติและการสร้างแบบจำลองในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็น

งานวิจัยที่สนใจประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งจีโนม (Genome Wide Association Study) งานวิเคราะห์ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น
นอกจากนั้น นักศึกษายังได้เรียบรู้ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และการสร้างบริการซอฟต์แวร์เพื่อตอบสนองความต้องการในองค์กรด้านซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ Software as a Service, Platform as a Service และ Infrastructure as a Service
Software Lab

ห้องปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัว

การเรียนการสอนทำผ่านมินิโปรเจคเป็นหัวใจ โดยทำโครงงานต่อเนื่องทั้งภาคการศึกษา เริ่มจากการรับโจทย์จากอาจารย์ และแบ่งงานกันทำในทีม

กลุ่มนักศึกษาจะได้ฝึกการวิเคราะห์ และออกแบบแก้ปัญหา ทางอาจารย์จะดูแลอย่างใกล้ชิด อีกทั้งเป็นผู้กำหนดเครื่องมือต่างๆ เช่น STM32, ราสเบอรรี่ไพ, บีเกิ้ลโบน บนระบบปฏิบัติการ Linux ให้ต่อเชื่อมผ่าน WiFi, i2C, SPI เป็นต้น ที่ต้องสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งยังรวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่ง (IoT) อีกด้วย
Embedded Systems Lab