หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รับงานบริการวิชาการที่หลากหลาย มีศักยภาพในการตอบสนองต่อความต้องการดังนี้
  1. พัฒนาต้นแบบระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น การคำนวณ ระบบเก็บข้อมูล ระบบสมองกลฝังตัว
  2. สร้างระบบในการแก้ไขปัญหาที่ยากและมีความซับซ้อน
  3. ออกแบบระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
  4. พัฒนาแผนแม่บท และแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. ปรึกษาปัญหาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์