• Systematic Thinking

  Systematic Thinking

 • Hand-on Experience

  Hand-on Experience

 • Good Campus Life

  Good Campus Life

 • IoT - Cloud - Analytics

  IoT - Cloud - Analytics

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้จัดการเรียนการสอนมากกว่าสิบห้าปี ให้ความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เน้นเรื่อง ทักษะการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ในด้านของการพัฒนาโปรแกรม, ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย, สมองกลฝังตัว, และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในการพัฒนาเป็นประเทศไทย 4.0 มีการเรียนการสอนที่เข้มข้นเพื่อปลูกทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษาทุกคน ประกอบกับกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับสังคมให้มีชีวิตการเรียนระดับอุดมศึกษาที่มีความสุข

Programming, Systems, Embedded, IoT, Cloud
 • ประชาสัมพันธ์
 • บทความ
image
เตรียมความพร้อมนักศึกษาแรกเข้า สู่รั้วมหาวิทยาลัย
image
การแข่งขัน Hackathon ด้านการเรียนรู้เชิงลึก
image
ยินดีต้อนรับสู่ภาคเรียน 1/2562
image
ช่วงนี้เป็นช่วงสอบปลายภาค เหล่านิสิตนักศึกษาคร่ำเคร่งกับการสอบ เมื่อเรียนผ่านมาสามสี่เดือนแล้วก็มาสอบกัน
image
ความหมายของโปรเซสในทางคอมพิวเตอร์นั้น มีสองความหมาย ได้แก่ 1. ใช้ในความหมายของกระบวนการ
ดูทั้งหมด