หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

องค์ความรู้

ปัจจุบันองค์ความรู้ของวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์นอกจากได้รับการนำไปใช้งานกับวิศวกรรมสาขาอื่นๆ แล้ว ยังมีการนำไปบูรณาการกับองค์ความรู้อื่นๆ เช่นการแพทย์ ภาคการเงินการธนาคาร สังคมศาสตร์ รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในองค์กรต่างๆ

การเรียน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ส่งเสริมความคิดที่เป็นระบบ วิธีคิดแก้ปัญหา รวมถึงการนำเอาคณิตศาสตร์ชั้นสูงมาประยุกต์ใช้งานอย่างจริงจัง ใครคิดว่าคณิตศาสตร์ยากๆ ไม่ได้มาใช้งานจริงต้องมาเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ แล้วจะเห็นผลว่ามีการใช้งานเกิดประโยชน์จริง

บัณฑิต

บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ การจัดการฐานข้อมูลทั้งภายในองค์กรและผ่านระบบเครือข่าย ตลอดจนงานด้านวิศวกรรมเครือข่ายและการสื่อสาร ระบบประยุกต์ใช้งานการสื่อสารไร้สาย

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นความเข้มแข็งทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์โดยแทรกรายวิชาที่ต้องพัฒนาโปรแกรมต่อเนื่องกันทุกชั้นปี
image

Community

image

Integration

image

Achieve

Systematic

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกี่ยวข้องกับหลักการวิธีการทำงานภายในของโปรเซสเซอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ และเครือข่ายต่างๆ มีเน้นเรื่องฮาร์ดแวร์เป็นพิเศษเมื่อเทียบกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Software

วิศวกรคอมพิวเตอร์จะมีความรู้เรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามหลักการทางวิศวกรรม มีความรู้ความเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับวงจรถึงระดับโปรแกรมประยุกต์ สามารถออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่เรียกว่าระบบสมองกลฝังตัว

Networking

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่มีความสำคัญในการศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงงานด้านความปลอดภัยของเครือข่าย ทั้งระบบมีสายและไร้สาย มีความต้องการบุคลากรด้านนี้เป็นจำนวนมากเพื่อตอบสนองกับการขยายตัวการใช้งานของอินเตอร์เน็ต