โครงการค่ายสรรสาระ@สาละวิน7.0

โรงเรียนบ้านห้วยห้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 18-28 ธันวาคม 2558
- ติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์จํานวน 15 เครื่อง และการปรับปรุงระบบสารสนเทศ
- จัดค่ายวิทยาศาสตร์ที่คํานึงถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 10 การทดลอง แก่นักเรียนจํานวน 100 คน เป็นระยะเวลา 3 วัน
- จัดค่ายหุ่นยนต์ แก่นักเรียนจํานวน 60 คน เป็นระยะเวลา 3 วัน
- อบรมทักษะช่างไฟฟ้าเบื้องต้น สำหรับนักเรียนมัธยมต้นแก่นักเรียนจํานวน 20 คนเป็นระยะเวลา 4 วัน
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่ายสารสนเทศทั้งในระบบมีสายและ ไร้สาย ในโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมโครงการจํานวน 50 คน

ความเป็นมา

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสารสนเทศ (สรรสาระ@สาละวิน) เป็นความร่วมมือระหว่างสาม ฝ่ายได้แก่ ชุมชน โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ในการสร้างบูรณาการทางการเรียนรู้ทาง วิทยาศาสตร์ และพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศของโรงเรียน เกื้อหนุนให้สามารถเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นการพัฒนาวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนาอย่าง ยั่งยืนจากการศึกษาวิทยาศาสตร์ ที่ทําให้เข้าใจความเชื่อมโยงของธรรมชาติ ฝึกฝนวิธีคิดอย่าง เป็นระบบ และใช้เหตุผลในการวิิเคราะห์ วิจารณ์ อีกทั้งบูรณาการองค์ความรู้สมัยใหม่เข้ากับ ภูมิปัญญาของชาติพันธุ์ โครงการสรรสาระ@สาละวินเป็นโครงการร่วมคิดร่วมสรรสร้างระหว่าง บุคลากรทางการศึกษา และนักวิทยาศาสตร์ของประเทศ มีเป้าหมายในการสร้างการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ในเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรที่สอดประสานกับวิถีการดําเนินชีวิตของชนเผ่าปกา เกอะญอ ที่สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สําหรับโรงเรียนบนดอย ที่สามารถ ผนวกการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันของชุมชน