หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โครงการปกติ

Client 2

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โครงการสหกิจศึกษา

Client 3

โครงสร้างหลักสูตร 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3หน่วยกิต

         ก. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต

         ข. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

         ค. กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต (วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต และวิชาเลือก 6 หน่วยกิต)

            ง. กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 1 หน่วยกิต

            จ. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

            ฉ. กลุ่มวิชาบูรณาการ 3 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต

โครงการปกติ

         ก. กลุ่มวิชาบังคับ 33 หน่วยกิต

         ข. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 48 หน่วยกิต

            ค. กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต

โครงการสหกิจศึกษา

         ก. กลุ่มวิชาบังคับ 39 หน่วยกิต

         ข. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 48 หน่วยกิต

            ค. กลุ่มวิชาเลือก 3 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิต

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

         1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

         2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ หรือผ่านการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือเทียบเท่า

เป้าหมายของการเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPRE@KMUTNB

เข้าใจและสามารถอธิบายถึงการทางานของการประมวลผล การทางานของระบบคอมพิวเตอร์ และการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ
มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถเลือกระเบียบขั้นตอนวิธีการที่เหมาะสมในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาที่หลากหลาย
มีความสามารถในการเรียนรู้ หัวข้อใหม่ๆ ในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อย่างมีประสิทธิภาพในการหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และเรียนรู้แก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ
อธิบายผลกระทบของการใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในมิติต่าง ๆ ที่มีต่อบุคคล สังคม ความเป็นส่วนตัว จริยธรรม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
สามารถสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความสามารถในการ สื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาสากล และภาษาคอมพิวเตอร์

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

010113030

วิชาชีพวิศวกรรมเบื้องต้น

1(1-0-2)

 

(Introduction to Engineering)

 

010123102

พื้นฐานการเขียนโปรแกรม

3(2-2-5)

 

(Programming Fundamentals)

 

040203111

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

3(3-0-6)

 

(Engineering Mathematics I)

 

040313005

ฟิสิกส์ 1

3(3-0-6)

 

(Physics I)

 

040313006

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

1(0-2-1)

 

(Physics Laboratory I)

 

080103001

ภาษาอังกฤษ 1

3(3-0-6)

 

(English I)

 

08xxxxxxx

วิชาเลือกในกลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ

1(0-2-1)

 

(Sport and Recreation Elective Course)

 

08xxxxxxx

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3(x-x-x)

 

(Social Sciences Elective Course)

 

 

รวม

18(15-6-33)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

010113138

วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3(3-0-6)

 

(Circuits and Electronics)

 

010113139

ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

1(0-3-1)

 

(Circuits and Electronics Laboratory)

 

010123103

ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล

3(2-2-5)

 

(Algorithms and Data Structures)

 

040003004

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

3(3-0-6)

 

(Design Thinking)

 

040203112

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

3(3-0-6)

 

(Engineering Mathematics II)

 

040313007

ฟิสิกส์ 2

3(3-0-6)

 

(Physics II)

 

040313008

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

1(0-2-1)

 

(Physics Laboratory II)

 

080103002

ภาษาอังกฤษ 2

3(3-0-6)

 

(English II)

 

 

รวม

20(17-7-37)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

010123105

สถิติสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

 

(Statistics for Computer Engineers)

 

010123106

สัญญาณและระบบเบื้องต้น

3(3-0-6)

 

(Introduction to Signals and Systems)

 

010123107

การออกแบบลอจิกของระบบดิจิทัล

3(3-0-6)

 

(Logic Design of Digital Systems)

 

010123108

ปฏิบัติการออกแบบระบบดิจิทัล

1(0-3-1)

 

(Digital System Design Laboratory)

 

010123131

การฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ 1

3(0-6-3)

 

(Software Development Practice I)

 

010123133

วิยุตคณิต

3(3-0-6)

 

(Discrete Mathematics)

 

08xxxxxxx

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา

3(3-0-6)

 

(Language Elective Course)

 

 

รวม

19(15-9-34)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

โครงการปกติ

โครงการสหกิจศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

010123118

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

010123118

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

 

(Computer Networks)

 

 

(Computer Networks)

 

010123121

ระบบฐานข้อมูล

3(3-0-6)

010123121

ระบบฐานข้อมูล

3(3-0-6)

 

(Database Systems)

 

 

(Database Systems)

 

010123132

การฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ 2

3(0-6-3)

010123132

การฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ 2

3(0-6-3)

 

(Software Development Practice II)

 

 

(Software Development Practice II)

 

010123134

โครงสร้างและการจัดการภายในของระบบคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

010123134

โครงสร้างและการจัดการภายในของระบบคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

 

(Computer Organization)

 

 

(Computer Organization)

 

010123135

พีชคณิตเชิงเส้น

3(3-0-6)

010123135

พีชคณิตเชิงเส้น

3(3-0-6)

 

(Linear Algebra)

 

 

(Linear Algebra)

 

08xxxxxxx

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา

3(3-0-6)

08xxxxxxx

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา

3(3-0-6)

 

(Language Elective Course)

 

 

(Language Elective Course)

 

 

 

 

08xxxxxxx

วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3(3-0-6)

 

 

 

 

(Humanities Elective Course)

 

 

รวม

18(15-6-33)

 

รวม

21(18-6-39)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

โครงการปกติ

โครงการสหกิจศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

010123116

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

3(3-0-6)

010123116

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

3(3-0-6)

 

(Software Engineering)

 

 

(Software Engineering)

 

010123119

การออกแบบระบบฝังตัว

3(3-0-6)

010123119

การออกแบบระบบฝังตัว

3(3-0-6)

 

(Embedded System Design)

 

 

(Embedded System Design)

 

010123128

ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1(0-3-1)

010123128

ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1(0-3-1)

 

(Computer Network Laboratory)

 

 

(Computer Network Laboratory)

 

010123136

การวิเคราะห์และการออกแบบขั้นตอนวิธี

3(3-0-6)

010123136

การวิเคราะห์และการออกแบบขั้นตอนวิธี

3(3-0-6)

 

(Analysis and Design of Algorithms)

 

 

(Analysis and Design of Algorithms)

 

0101232xx

วิชาเลือกในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3(x-x-x)

0101232xx

วิชาเลือกในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3(x-x-x)

 

(Computer Engineering Elective Course)

 

 

(Computer Engineering Elective Course)

 

04xxxxxxx

วิชาเลือกในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3(3-0-6)

04xxxxxxx

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3(x-x-x)

 

(Science and Mathematics Elective Course)

 

 

(Science and Mathematics Elective Course)

 

 

 

 

xxxxxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

 

 

 

 

(Free Elective Course)

 

 

รวม

16(x-x-x)

 

รวม

19(x-x-x)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

โครงการปกติ

โครงการสหกิจศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

010123117

ระบบปฏิบัติการ

3(3-0-6)

010123117

ระบบปฏิบัติการ

3(3-0-6)

 

(Operating Systems)

 

 

(Operating Systems)

 

010123120

ปฏิบัติการออกแบบระบบฝังตัว

1(0-3-1)

010123120

ปฏิบัติการออกแบบระบบฝังตัว

1(0-3-1)

 

(Embedded System Design Laboratory)

 

 

(Embedded System Design Laboratory)

 

010123124

สัมมนาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2(1-2-3)

010123301

เตรียมสหกิจศึกษา

2(1-2-3)

 

(Computer Engineering Seminar)

 

 

(Pre Co-operative Education)

 

010123137

ความปลอดภัยสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

010123137

ความปลอดภัยสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

 

(Information and Network Security)

 

 

(Information and Network Security)

 

0101232xx

วิชาเลือกในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3(x-x-x)

xxxxxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

 

(Computer Engineering Elective Course)

 

 

(Free Elective Course)

 

04xxxxxxx

วิชาเลือกในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3(3-0-6)

04xxxxxxx

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3(x-x-x)

 

(Science and Mathematics Elective Course)

 

 

(Science and Mathematics Elective Course)

 

08xxxxxxx

วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3(3-0-6)

08xxxxxxx

วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3(3-0-6)

 

(Humanities Elective Course)

 

 

(Humanities Elective Course)

 

 

รวม

18(x-x-x)

 

รวม

18(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

โครงการปกติ

โครงการสหกิจศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

010113941

โครงงาน 1

3(0-6-3)

010113941

โครงงาน 1

3(0-6-3)

 

(Project I)

 

 

(Project I)

 

08xxxxxxx

วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3(3-0-6)

010123302

สหกิจศึกษา 1

3(270 ชั่วโมง)

 

(Humanities Elective Course)

 

 

(Co-operative Education I)

 

xxxxxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

 

 

 

 

(Free Elective Course)

 

 

 

 

 

รวม

9(x-x-x)

 

รวม

6(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

โครงการปกติ

โครงการสหกิจศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

0101232xx

วิชาเลือกในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3(x-x-x)

 

 

 

 

(Computer Engineering Elective Course)

 

 

 

 

010113942

โครงงาน 2

3(0-6-3)

010113942

โครงงาน 2

3(0-6-3)

 

(Project II)

 

 

(Project II)

 

xxxxxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

010123303

สหกิจศึกษา 2

3(270 ชั่วโมง)

 

(Free Elective Course)

 

 

(Co-operative Education II)

 

 

รวม

9(x-x-x)

 

รวม

6(x-x-x)