หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา

เป้าหมายของการเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPRE@KMUTNB

เข้าใจและสามารถอธิบายถึงการทางานของการประมวลผล การทางานของระบบคอมพิวเตอร์ และการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ
มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถเลือกระเบียบขั้นตอนวิธีการที่เหมาะสมในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาที่หลากหลาย
มีความสามารถในการเรียนรู้ หัวข้อใหม่ๆ ในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อย่างมีประสิทธิภาพในการหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และเรียนรู้แก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ
อธิบายผลกระทบของการใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในมิติต่าง ๆ ที่มีต่อบุคคล สังคม ความเป็นส่วนตัว จริยธรรม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
สามารถสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความสามารถในการ สื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาสากล และภาษาคอมพิวเตอร์