กลุ่มวิจัยการคำนวณประสิทธิภาพสูงและระบบเครือข่าย

กลุ่มวิจัยการคำนวณประสิทธิภาพสูงมุ่งการศึกษาวิจัยในการสร้างสภาพแวดล้อมการประมวลผลประสิทธิภาพสูง สร้างสมองค์ความรู้ด้านเทคนิคการประมวลผลที่ต้องการความรวดเร็ว และ/หรือ รองรับปัญหาขนาดใหญ่ เริ่มจากระดับตัวประมวลผลที่มีวิธีการต่างๆ ประกอบกับการใช้งานไลบราลี่ตั้งค่าให้เหมาะสม ในการคำนวณปัญหาที่แตกต่างกัน หรือใช้งานการ์ดเพิ่มความเร็วในการประมวลผลมาช่วย ที่มีเครื่องมือต่างๆ เช่น MPI, OpenMP, และ CUDA เป็นต้น

ในระดับต่อมาเป็นองค์ความรู้ด้านระบบคลัสเตอร์ และการเชื่อมต่อระบบเหล่านี้เข้าด้วยกันให้สามารถบริการได้ เช่น OpenStack, Virtualization, Cloudera เป็นต้น ทำการใช้งานระบบเหล่านี้ในการสร้างสภาพแวดล้อมในการแก้ปัญหาที่ใหญ่ ยาก และซับซ้อน กลุ่มวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุคคลากรทาง “ระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง” ในสองทศวรรษที่ผ่านมา

ปัจจุบันมีการพัฒนาและวิจัยระบบบริการทางด่วนข้อมูล ที่ใช้เทคโนโลยี L2-VPN ประกอบกับ SDN ในการสร้างบริการเพื่อเป็นระบบบริการเครือข่ายเฉพาะกิจ ท่ีเชื่อมต่อกันด้วยโหนด SDN สวิทช์ และ ควบคุมการทางานด้วย RYU ที่ติดตั้งบนโหนดควบคุม ใช้โพรโทคอล OpenFlow เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายข้อมูลขนาดใหญ่บนเครือข่ายเพื่อการศึกษา

image