วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้จัดการเรียนการสอนมากกว่าสิบห้าปี ให้ความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เน้นเรื่อง ทักษะการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ในด้านของการพัฒนาโปรแกรม, ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย, สมองกลฝังตัว, และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในการพัฒนาเป็นประเทศไทย 4.0 มีการเรียนการสอนที่เข้มข้นเพื่อปลูกทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษาทุกคน ประกอบกับกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับสังคมให้มีชีวิตการเรียนระดับอุดมศึกษาที่มีความสุข

Programming, Systems, Embedded, IoT, Cloud