Computer Networks

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การเรียน Computer Networks ที่วิศวะฯ คอมพิวเตอร์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ: เราเรียนเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบตะลุมบอน จากอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนมา ทำให้เราสามารถให้นักศึกษาร่วมกันสร้างเครือข่ายที่ประกอบด้วยเราเตอร์เกือบยี่สิบตัว นักศึกษากลุ่มละสองคนจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเราเตอร์ตามส่วนต่างๆ ของเครือข่าย และทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมห้องให้เครือข่ายทั้งหมดทำงานและเปิดบริการได้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เรื่อง แอดเดรส RIP, OSPF, DHCP, และบริการพื้นฐานของอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้เครือข่ายขั้นสูงต่อไป เราให้นักศึกษาต่ออุปกรณ์จริง ไม่ใช้ Simulator เพื่อให้มีทักษะสามารถแก้ไขปัญหาหน้างานให้เป็น