Our Blog

Read the Latest News

กฎหมายการศึกษา

กฎหมายและบริบทที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่หลายมาตรา โดยเฉพาะมาตรา 80(3) ได้เน้นเรื่องมาตรฐานและการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา โดยมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับการเลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  การจัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ การมีกฏหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

 

 

Login

Who's Online

We have 8 guests and no members online